Sökning: "Vera Stafström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Stafström.

  1. 1. Hur viktig är strukturomvandlingen för den långsiktiga ekonomiska tillväxten?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Mellander Wallin; Vera Stafström; [2019]
    Nyckelord :Structural transformation; economic growth; sub-Saharan African countries; Business and Economics;

    Sammanfattning : Structural transformation is a broad concept that has been widely argued to be of great importance for long-run economic growth. A common historical pattern highlights the labour shift out of agriculture towards manufacturing and industry sectors as the main characteristic of structural transformation. LÄS MER