Sökning: "Verbal interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Verbal interaktion.

 1. 1. Specialpedagogers syn på pedagogers icke-verbala uttryck i utemiljön och dess betydelse för barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Larsson; Therese Granqvist; [2024]
  Nyckelord :Förskolans utemiljö; icke-verbala uttryck; interaktion; specialpedagog; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Studien förväntas bidra till ökad kunskap om specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan och en ökad medvetenhet om vikten av pedagogers icke-verbala uttryck. Utifrån detta kan specialpedagogen tänkas anpassa sitt ledarskap i det pedagogiska arbetet som i sin tur kan skapa en mer stödjande miljö för alla barn i förskolan, oavsett behov av stöd i sin språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Barns semiotiska uttryck i dansen : En kvalitativ studie av hur tre designade dansaktiviteter underlättar barns användning av semiotiska resurser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelyn Egina Wass; Angeline Emano Karlsson; [2024]
  Nyckelord :communication; dance in preschool; social semiotics; semiotic; semiotic resource; transduction; children s meaning-making; kommunikation; dans i förskolan; socialsemiotik; semiotisk; semiotisk resurs; transduktion; barns meningsskapande;

  Sammanfattning : This study highlights the complex ways in which children engage with semiotic resources during designed dance activities. The study explores how preschool children aged four to five use semiotic resources during dance activities. The aim is to investigate the children's use of symbolic expressions and the communicative dynamics involved. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg till flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn med hjälp av digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hayfaa Bakerjan; [2024]
  Nyckelord :Language development; preschool; digital tools; multilingual children; sociocultural perspective.; Språkutveckling; förskola; digitala verktyg; flerspråkiga barn; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling genom användning av digitala verktyg. Genom observationer på en flerspråkig förskola i Sverige, med deltagande från flera avdelningar med förskollärare och barnskötare, transkriberades data för tematisk analys med tillämpning av ett sociokulturellt perspektiv för observationsanalys. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation inom kortspel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ella Ek; Markus Koffman; [2023]
  Nyckelord :Communication; Cardgame; UNO; Voice-chat; Text-chat; Emotes; Experiment; Interviews; Social interaction; Game development; Kommunikation; Kortspel; UNO; Röstchatt; Textchatt; Emotes; Experiment; Intervjuer; Social interaktion; Spelutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika kommunikationsmedel påverkar kortspelare, och vilken kommunikationsmetod som skulle vara mest gynnsam i olika situationer. Foruminlägg indikerar att bristen på kommunikationsmetoder i kortspel är ett problem, eftersom det begränsar social interaktion mellan spelare. LÄS MER

 5. 5. Interaktioner i förskolan : En kvalitativ studie om hur verbala och icke-verbala interaktioner förs i förskolans samlingssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Sandberg; Isabel Hübenbecker; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; icke-verbal; interaktion; samling; verbal;

  Sammanfattning : Interaktioner har visat sig vara av betydelse för utveckling av människors kognitiva och sociala kompetens. Dock visar det sig finnas motsättningar i hur väl interaktioner skapas, görs och tas tillvara på av förskollärare. LÄS MER