Sökning: "Verkligt värde"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden Verkligt värde.

 1. 1. Optimering av stomsystem i stål och trä med hänsyn till minimala utsläpp av växthusgaser med parametrisk design

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andreas Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Parametrisk Design; LCA; Optimering;

  Sammanfattning : Byggnader bidrar till omkring en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Detta ställer stora kravpå de olika aktörerna i byggbranschen att öka miljömedvetenheten och öka strävan mot mermiljövänliga byggnader. LÄS MER

 2. 2. Värdering till verkligt värde – en ökad risk för earnings management? : En jämförelse mellan skogs- och fastighetsbranscherna och branscher som inte värderar till verkligt värde

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Moa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillförlitlighet och relevans vid värdering till verkligt värde : en studie av svenska börsnoterade fastighetsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alfred Marstorp; Vincent Skelte; [2019]
  Nyckelord :Fair value; book value; reliability; relevance; IFRS 13; IAS 40; Real estate companies; realised profit and unrealised profit; Verkligt värde; tillförlitlighet; relevans; IFRS 13; IAS 40; förvaltningsfastigheter; realiserade värdeförändringar och orealiserade värdeförändringar;

  Sammanfattning : År 2002 utkom en förordning från Europeiska unionen (EU) som innebär att samtliga börsnoterade företag ska redovisa enligt IFRS-regelverket från och med år 2005. Detta innebär att fastigheter, som tidigare hade värderats till anskaffningsvärde, ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 och IAS 40. LÄS MER

 4. 4. Värdering av utsläppsrätter - En undersökning av samband mellan värderingsval och företagsfaktorer för svenska företag år 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Ederberg; Anna-Karin Enfors; Jakob Fornander; [2019]
  Nyckelord :Värderingsmetod; utsläppsrätter; anskaffningsvärde; verkligt värde; företagsfaktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om svenska företag som tilldelats utsläppsrätter år 2016 värderat dessa till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Studien undersöker även samband mellan valet av värderingsmetod och företagsfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Öhman; Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Real estate appraisal; commercial real estate; assuredness; profession; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; trygghet; profession;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. LÄS MER