Sökning: "Verksamhets"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet Verksamhets.

 1. 1. Prioritering av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem : En fallstudie om likheter och skillnader i prioritering av framgångsfaktorer på olika organisatoriska nivåer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alex Mourad; [2022]
  Nyckelord :affärssystem; affärssystemsinförande; kritiska framgångsfaktorer; prioritering av kritiska framgångsfaktorer; nivåmodellen;

  Sammanfattning : Införandet av affärssystem är en komplex process. Att framgångsrikt införa ett affärssystem har länge varit en utmaning för organisationer eftersom flera olika faktorer, verksamhetsprocesser och aktörer är involverade. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på styrning inom byggbranschen : En intervjustudie om digitala verktyg

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Euström; Sajjad Ameen; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; digitalization; mangement accounting; management control; project management; Byggbranschen; digitalisering; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; projektstyrning;

  Sammanfattning : Master thesis in the Business Administration and Economics Programme - Controller, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, 4FE18E, spring 2022.   Title: The impact of digitalization on management in the construction industry - An interview study on digital tools   Authors: Filip Euström & Sajjad Ameen Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg   Background: The construction industry is often referred to as a conservative industry where changes are both difficult to get through and take a long time. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik i förskolan : Pedagogers närvaro i förskolans utemiljöer och dess betydelse för barns sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marwan Falih; [2022]
  Nyckelord :närvarande pedagoger; utevistelser; sociala samspel; förskola;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att bidra med kunskap om hur förskolepersonal uppfattar rollen som närvarande pedagoger vid utevistelse och hur deras förhållningssätt vid utevistelsen kan bidra till eller begränsa barns sociala samspel. De kvalitativa intervjuerna används i arbetet för att svara på studiens syfte och undersökningsfrågor, där intervjuerna har genomförts med sex pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Alzebary; Alva Prawitz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Participation; Patient’s experience; Suffering.; Delaktighet; Kommunikation; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. En arbetsprocess för att öka lagerservicenivå i verksamheter med betydande och osäkra anskaffningsledtider samt begränsad efterfrågehistorik : En fallstudie på en verksamhet inom elfordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Olivia Berglund Szlachota; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Inventory costs; Inventory service level; Limited demand history; MUSIC 3D; Significant and uncertain procurement lead times; Work process; Arbetsprocess; begränsad efterfrågehistorik; betydande och osäkra anskaffningsledtider; lagerkostnader; lagerservicenivå; MUSIC 3D;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att utforma en arbetsprocess för att öka lagerservicenivå genom reducering av effekterna från betydande och osäkra anskaffningsledtider i kombination med begränsad efterfrågehistorik med beaktning på lagerkostnader. För att uppnå syftet och skapa en arbetsprocess har syftet brutits ned i tre frågeställningar: [1] Hur kan betydande och osäkra anskaffningsledtider beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [2] Hur kan begränsad efterfrågehistorik beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [3] Hur kan en artikelklassificering med beaktning på lagerkostnader, efterfrågehistorik och efterfrågevariation möjliggöra dimensionering av buffertar för att uppnå en ökad lagerservicenivå? Metod – Studien utfördes som en fallstudie på ett företag verksamt inom elfordons industrin. LÄS MER