Sökning: "Verksamhetsenergi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Verksamhetsenergi.

 1. 1. Vägen till en rätt normaliserad byggnad - En studie av två normaliseringsmetoder för fastställande av en byggnads energianvändning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Veronika Smisovska; [2019]
  Nyckelord :normalisering; energianvändning; energiberäkning; byggnad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Normalisering av en byggnads energianvändning med avseende på verksamhetstypen (brukarnas energibruk) och klimat genomförs för att byggnadens energiprestanda ska vara jämförbar med andra byggnader samt för att verifiera att ställda energikrav uppfylls. Metoder för normalisering utarbetades som följd av införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av en kontorsbyggnads energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Byström; [2016]
  Nyckelord :Energibalansberäkning; Verfiering; Energianvändning; Uppmätt data;

  Sammanfattning : This thesis was commissioned by the department Fastighet (Real estate) at Umeå municipality in the spring of 2016. Since Fastighet represents Umeå municipality as landlords they are obliged by the Swedish law (2006:985) energy certification of buildings to declare a building’s energy use within two years after the building started operating. LÄS MER

 4. 4. Den teoretiska energiåtgången : Två energiberäkningar av Blåsbälgen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :David Sällström; André Persson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är utfört åt VVS-Byrån i Växjö AB för att visa hur en mer noggrann energiberäkning påverkar den teoretiska energianvändningen jämfört med en tidigare gjord energiberäkning. Genom att samla ihop olika arkitekt- och konstruktionsritningar har vi med hjälp av programmet VIP-Energy konstruerat ett så sanningsenligt klimatskal som möjligt. LÄS MER