Sökning: "Verksamhetsförlagt lärande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Verksamhetsförlagt lärande.

 1. 1. Verksamhetsförlagt lärande inom SFI Hur samverkar formellt och informellt lärande på en praktikplats i en strävan efter språkinlärning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2015-03-23]
  Nyckelord :SFI§; Andraspråksinlärning; Formellt och informellt lärande; Verksamhetsförlagt lärande; Sociokulturellt perspektiv; Vuxnas lärande;

  Sammanfattning : SyfteAvsikten med studien var att beskriva synen på verksamhetsförlagt lärande utifrån ett lärar- och elevperspektiv, samt undersöka aktörernas upplevelser kring språkinlärningen som sker i samverkan mellan VFL och formellt lärande i form av den schemalagda undervisningen i SFI-skolan. Studien har även lyft fram faktorer som påverkar lärandet på en praktikplats och elevernas möjlighet att inom verksamhetsförlagt lärande tillägna sig ett funktionellt språk som de behöver för att klara sig i samhället. LÄS MER

 2. 2. Hur viktig är modersmålsundervisning? Vilka kunskaper och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Zhian Gaff; [2014-03-31]
  Nyckelord :interkulturell; sociokulturell; monoteism; identitet; undervisningsstoff;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studies syfte är att undersöka hur sociokulturella faktorer som språk, identitet och kultur speglar assimilerande, integrerande eller inkluderande perspektiv i valet av undervisningsstoff inom verksamhetsförlagt lärande (VFL) i karriärgrupper inom sfi (svenska för invandrare), val som kan förklara varför sfi-deltagaren lyckas eller inte i sina studier och därmed får inträde eller ej i samhälle och arbetsliv. Teori: I studien förs ett sociokulturellt perspektiv, såsom det framställs av bland andra Vygotsky (1978) och i ett svenskt sammanhang av bl. LÄS MER