Sökning: "Verksamhetskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Verksamhetskultur.

 1. 1. Användningen av Lean för hållbart arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Markus Björklund; Robin Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; hållbarhet; värdekedja; verksamhetskultur ledarskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur hållbarhet kan kan främjas och utvecklas i kombination med Lean och dess metoder av ständiga förbättringar. Det empiriska materialet som samlats in och presenteras i studien har gjorts genom semistrukturerade intervjuer av individer som arbetar med Lean och/eller hållbarhet i olika verksamheter, men främst inom transportbranschen. LÄS MER

 2. 2. Frihet att utforma uppdraget : En studie om specialpedagoger och speciallärares samarbete, arbetsuppgifter och visioner om framtiden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Hult Nilsson; Elisabeth Lindborg; [2018]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; förebyggande arbete; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Problemformulering: Specialpedagoger och speciallärares samarbete och arbetsuppgifter skiljer sig åt i den svenska skolan. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vad samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare karaktäriseras av och vilka arbetsuppgifter som är knutna till respektive yrkesgrupp. LÄS MER

 3. 3. Lustfyllt lärande i matematik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dragana Brekalo; [2016]
  Nyckelord :formativ bedömning; lustfyllt lärande; självförtroende; varierande undervisningsform;

  Sammanfattning : Brekalo, Dragana (2016), Lustfyllt lärande matematik på lågstadiet. Speciallärarprogrammet,Matematikutveckling, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Olander; [2015-10-12]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; grundskola; yrkesetiska infallsvinklar; etiska aspekter; Det etiska kravet; K.E. Løgstrup;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka olika etiska aspekter som kommer till uttryck i specialpedagogers berättelser om problematiska handledningssituationer. Det övergripande syftet föranledde tre forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i ett skolutvecklingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karna Winqvist; [2014]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; skolutveckling; verksamhetskultur och specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Undersökningen innehåller svar från tre rektorer och tre specialpedagoger som arbetar inom grundskolan i samma kommun. Jag har med hjälp av intervjuer undersökt deras synsätt i att använda åtgärdsprogrammen i ett skolutvecklingsperspektiv. LÄS MER