Sökning: "Verksamhetssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Verksamhetssystem.

 1. 1. DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR INKLUDERING AV ELEVER I LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER- En kvalitativ studie av lärares och elevers beskrivningar av hur digitala hjälpmedel kan göra undervisningen inkluderande.DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR INKLUDERING AV ELEVER I

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ekström; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Elever i läs- och skrivsvårigheter ska, liksom alla elever, först och främst få stöd inom den ordinarie undervisningen. Mycket pengar har satsats på digitalisering i skolorna. LÄS MER

 2. 2. Har du  valt en smart plats? : Den fysiska lärmiljön - en del av det självständiga lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gabriella Johansson; Henriette Petersen Lysén; [2018]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; verksamhetsteori; valmöjlighet; självständighet; inlärningsstilar;

  Sammanfattning : Lärmiljön är en ofrånkomlig del i varje elevs skolgång men med olika utformningar och skilda syften. Under lång tid har elever placerats vid bänkar på långa rader men i linje med samhällets nya krav på elevers bemästrande av helt andra kompetenser än tidigare har också lärmiljön kommit att ändras. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av arbetet med stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Carlsson; Rebecka Wallroth Nordlander; [2018]
  Nyckelord :stödinsatser; särskilt stöd; extra anpassningar; samarbete; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka arbetet med stödinsatser på en grundskolan utifrån ett lärarperspektiv. Med hjälp av en kvalitativ metodansats bestående av intervjuer samlades empirisk data in för att svara på frågeställningarna: 1. Hur går arbetet med stödinsatser till på skolan?, 2. LÄS MER

 4. 4. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares olika roller som deltagare i lek : En kvalitativ studie om förskollärares delaktighet i barns lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Pelait Dawood Lazar; Mirna Zayat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra till kunskapandet om förskollärares deltagande i barns lek. För att uppnå syftet har följande frågeställning besvarats: Vilka former tar sig förskollärarnas delaktighet i barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer samt observationer där förskollärares delaktighet i barns lek har undersökts. LÄS MER