Sökning: "Veronica Bjurhult"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Bjurhult.

  1. 1. Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? En empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Veronica Bjurhult; Mimmie Andersson; [2013]
    Nyckelord :Tillgänglighet; kundrelationer; bank; tjänstesektorn; teknologi; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? Empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar Seminariedatum: 2013-05-30 Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonom-programmet, 30 HP Författare: Mimmie Andersson och Veronica Bjurhult Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Tillgänglighet, kundrelationer, bank, tjänstesektorn, teknologi Syfte: Utforska betydelsen av tillgänglighet i banksektorn och delvis applicera våra slutsatser på tjänstesektorn. Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning med ett slumpmässigt urval. LÄS MER