Sökning: "Veronica Jeppson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Jeppson.

  1. 1. Barnets rätt till sina föräldrar : En kritisk rättsdogmatisk analys av rättsligt föräldraskap i relation till Barnkonventionen

    Master-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

    Författare :Veronica Jeppson; [2019]
    Nyckelord :Adoption; Assisted reproductive therapy; ART; The convention on the rights of the child; the best interests of the child; children s rights; human rights; parentage; parenthood; surrogacy; Adoption; Assisterad befruktning; Barnkonventionen; Barnets bästa; Barnets rättigheter; Föräldrabalken; Föräldraskap; Genetiskt ursprung; Mänskliga rättigheter; Social förälder; Surrogatmoderskap;

    Sammanfattning : The Convention on the rights of the child (CRC) stipulates a set of rights for all children and declares that all national legislation should be in compliance with the convention. The CRC states that the best interests of the child shall be of primary consideration in all actions concerning children; that every child has the right to protection of their family relations as well as the right to know about its parents. LÄS MER