Sökning: "Veronica Jiglind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Jiglind.

  1. 1. En ny bolagsform för mindre näringsverksamheter? : En komparativ studie av svensk, tysk och amerikansk rätt

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

    Författare :Veronica Jiglind; [2013]
    Nyckelord :affärsjuridik; bolagsrätt; bolagsform; ABL; GmbH; LLC; administrativ börda;

    Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns ett behov för en ny bolagsform, som är enkel att bilda och administrera för fysiska eller juridiska personer som önskar bedriva näringsverksamhet i liten skala. Om en ny bolagsform skulle införas i svensk associationsrätt, ämnar jag undersöka om det kan bidra till att de mindre näringsverksamheternas administrativa börda minskar. LÄS MER