Sökning: "Veronica Norbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Norbäck.

  1. 1. Patientens upplevelser under pågående behandling av ätstörningar : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Emelie Eklund; Veronica Norbäck; [2008]
    Nyckelord :Eating Disorders; social support; family; the nursing relationship; Ätstörningar; socialt stöd; familj; den vårdande relationen;

    Sammanfattning : The aim of this descriptive literature study was to describe the patients’ experience of the need for social support and the choice of coping strategies during treatment for eating disorders. Further, the authors wanted to describe the relationship with the parents and also to highlight the caring relationship between nurse and patient. LÄS MER