Sökning: "Veronica Oredsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Oredsson.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med övervikt inom barnhälsovården

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Ingela Lundberg; Veronica Oredsson; [2018]
    Nyckelord :Children; overweight; communication; qualitative method; family-centered care; nurses´; barn; övervikt; kommunikation; kvalitativ metod; familjecentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Övervikt hos barn är ett växande problem i hela världen, så även i Sverige, vilket kan leda till flera allvarliga följdsjukdomar men även psykisk ohälsa. Forskning visar att främja goda levnadsvanor tidigt hos barn är gynnsamt för att förebygga övervikt och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i detta arbete. LÄS MER