Sökning: "Veronica Rehné"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Rehné.

  1. 1. Matsvinn i hem och konsumentkunskap : Lärares erfarenheter av och syn på matsvinn i ämnet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

    Författare :Veronica Rehné; Karin Täppers; [2020]
    Nyckelord :Matsvinn: Hem- och konsumentvetenskap: Minska matsvinn: Undervisning: Lärare;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har anslutit sig till Agenda 2030, vars mål är minskat matsvinn. Regeringen har gett i uppdrag till Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket att finna strategier hur invånare i Sverige kan minska matsvinnet. LÄS MER