Sökning: "Veronica Sundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Sundström.

  1. 1. Cancer i familjen : Kvinnors upplevelser av att genomgå cancerbehandling i relation till närstående

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Veronica Sundström; [2017]
    Nyckelord :cancer; family; parent; gender; communications; nursing; nurses; system; cancer; familj; förälder; gender; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterskor; system;

    Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Var tredje person i Sverige drabbas någon gång i livet av cancer. Vanliga cancerformer hos kvinnor är bröstcancer, gynekologisk cancer och colo-rektalcancer. Många drabbade kvinnor lever i familj och har ansvar för barn och andra närstående, vilket ställer särskilda krav under sjukdomstiden. LÄS MER