Sökning: "Veronica Wiström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Wiström.

  1. 1. När fler behöver mer : Vilka organisatoriska förutsättningar får vård och omsorgschefer i den demografiska utvecklingen?

    Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Veronica Wiström; [2020]
    Nyckelord :manager; leader; conditions; demographic development; distance leadership; AIL; master´s thesis; chef; ledare; förutsättningar; demografisk utmaning; leda på distans; AIL; magisteruppsats;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer och sammanställning av policydokument ta fram chefers upplevelse av deras förutsättningar i sitt yrke och arbetsgivarens förväntningar och krav på chefernas prestation i den demografiska utvecklingen. Den teoretiska referensramen grundar sig i organisationsteori och organisationskultur för att ta med organisationernas strukturer kontra de kulturer som råder på arbetsplatser och synen på olika arbetsroller. LÄS MER