Sökning: "Veronika Kvick"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Veronika Kvick.

 1. 1. INTENSIVINLÄRNING FÖR SMÅ BARN MED AUTISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronika Kvick; [2021-08-09]
  Nyckelord :autism; IBT; TBA; ABA; förskola; habilitering;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att få kunskap om de erfarenheter professionella inom habiliteringen och inom förskolan kommunicerar gällande möjligheter och hinder runt arbetet med förskolebarn utifrån metoden Intensiv beteendeträning (IBT) - habiliteringens intensivintervention till barn som erhållit en autismdiagnos. Vidare syftar studien till att belysa olika perspektiv på lärande som framträder i relation till dessa erfarenheter samt hur arbetet med metoden påverkar det enskilda barnet. LÄS MER

 2. 2. Världen genom Lisas ögon. En livsvärldsfenomenologisk studie om förståelsen för de kommunikativa handlingar en flicka med autism uttrycker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronika Kvick; [2014-04-10]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; autism; videoobservationer; kommunikation och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Ett övergripande syfte med studien är att utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats beskriva, tolka och förstå de kommunikativa handlingar en flicka med autism ger uttryck för inom ramen för en specifik lärandekontext inom förskolan. Ett annat syfte med studien är att diskutera förutsättningar för förskolepersonalens kommunikativa handlingsberedskap i mötet med barn med autism. LÄS MER