Sökning: "Veronika Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronika Lind.

  1. 1. Mätning av knäledens rörelseomfång med en digital goniometer : En reliabilitets- och validitetsstudie

    Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Veronika Lind; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten och validiteten hos en digital goniometer (DGA: Angela, Meloq©) vid mätning av rörelseomfånget vid aktiv och passiv flexion och extension i knäleden.Frågeställningarna var: ”Hur reliabel är DGA vid upprepade mätningar av knäledens rörelseomfång avseende aktiv och passiv flexion och extension?” och ”Hur valid är DGA vid mätning av rörelseomfånget vid aktiv och passiv flexion och extension i knäleden?”. LÄS MER