Sökning: "Vertical Integration"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Vertical Integration.

 1. 1. Ekonomisk integration och lokal politik : En jämförande studie av den kommunala påverkan på integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Fröman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, the government is mainly responsible for shaping the integration policy while the municipalities are responsible for implementing the policy in practice. The 2015 migration crisis has put a lot of stress on the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Towards Synthetic Vertical Integration - How Blockchain might reshape Supply Chain Integration in the fashion industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Freytag; [2021-11-22]
  Nyckelord :Supply Chain Integration; Vertical Integration; Blockchain Technology; Small and Medium Enterprises; SME; Fashion Industry; Interoperability Systems;

  Sammanfattning : Supply chain integration is a field that has been long studied to better understand how companies may improve their businesses. A broader supply chain integration has been traditionally linked to large or multi-national enterprises, who possess more resources and power to improve their supply chains, and pursue strategies such as vertical integration as means to gain a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 4. 4. De oberoende förlagens kamp mot giganterna : En kvalitativ intervjustudie om hur vertikal integration påverkar tolv oberoende förlagsexponering och konkurrensstrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Josephine Jubb; Elina Gleisner; [2021]
  Nyckelord :Vertical integration; Pierre Bourdieu s field theory; competition; media group; book market; audiobook applications.; Vertikal integration; Pierre Bourdieus fältteori; konkurrens; mediekoncern; bokmarknad; ljudboksappar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur tolv oberoende förlag upplever att det är att verka i enägarkoncentrerad bokbransch där de konkurrerar mot vertikalt integrerade mediekoncerner.Studiens fokus ligger på hur respondenterna upplever att den vertikala integrationen påverkarderas möjligheter till exponering på olika typer av plattformar, samt på hur detta formar deoberoende förlagens strategier för konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Modelling and simulation of vibratory driven sheet piles - Development of a stop criterion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Johannes Jonsson; Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Vibratory driving; sheet pile; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During excavations, steel sheet piles are often installed through vibratory driving, to establish a retaining wall that resists soil instability and ground water leakage. The method of vibratory driving is that the sheet pile is driven into the soil with a vertical vibratory motion. This is especially effective in soft soils. LÄS MER