Sökning: "Vesal Kariminejad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vesal Kariminejad.

  1. 1. En litteraturstudie om hur migrän påverkar personers dagliga liv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Fredrik Göthlin; Vesal Kariminejad; [2018]
    Nyckelord :Experience; knowledge; management; migraine; overview; Hantering; kunskap; litteraturstudie; migrän; upplevelse;

    Sammanfattning : Migrän är en relativt vanlig kronisk och neurologisk sjukdom, som vanligtvis kännetecknas av en återkommande och episodisk huvudvärk vilket också kan inkludera illamående, ljus- och ljudkänslighet. Syftet var att beskriva upplevelser av migrän och dess påverkan på personers dagliga liv. LÄS MER