Sökning: "Vfu-erfarenheter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Vfu-erfarenheter.

 1. 1. Fritidsgympan som verktyg för att utveckla relationer och elevers förmåga att hantera konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Juan Gomez; Oliver Bergman; [2017]
  Nyckelord :Konflikter; Relationer; Empati; Regler; Klimat; Fritidshemsgympa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Vårt utvecklingsarbete grundar sig på relationer och konflikter som uppstår på skolans fotbollsplaner under rasterna. Våra mål med utvecklingsarbetet är att minska konflikterna genom att öka elevernas medvetenhet om varandras olikheter och skapa ett mer harmoniskt klimat på skolans fotbollsplaner. LÄS MER

 2. 2. Trygghet. En studie om hur fritidspedagoger skapr trygghet på fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Trygghet; platser; fritidspedagoger; fritidshem;

  Sammanfattning : Problemområde:Genom tidigare VFU erfarenheter har vi i olika situationer sett en brist på trygghet kringbarnen.Syfte:Studiens syfte är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger väljer att arbeta för att skapa entrygg verksamhet för barn på fritidshem. LÄS MER

 3. 3. Att skapa sin egen matematikundervisning : En studie kring hur lärarstudenter utvecklas som matematiklärare under VFU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Patrik Petters; [2010]
  Nyckelord :Didaktik; lärarutbildning; matematik; socialisation; VFU;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärarstudenters matematiklärarutveckling under VFU. Studenternas egen uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för deras utveckling står i fokus. Metoden för studien är kvalitativa intervjuer. Sådana genomfördes med 4 lärarstudentgrupper. LÄS MER

 4. 4. Kreativ öppenhet och positiv disciplin

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Ericsson; [2009]
  Nyckelord :Sammanhang; tydlighet; meningsskapande; disciplin; ;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete var att undersöka spänningsfältet mellan en kreativ frihet och enpositiv disciplin. Närmare bestämt, hur kan man kombinera den öppna kreativa friheten meden positiv struktur som ger sammanhang, tydlighet och meningsskapande? Jag har haft ettundersökande tillvägagångssätt och mitt arbete är ett gestaltande arbete och därför har jagvarvat tankar, gestaltande och skrift, dessutom har jag använt mig av en blogg där jag samlatmitt material. LÄS MER

 5. 5. Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år : - En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Malm; Malin Andersson; [2008]
  Nyckelord :Pedagogik; Didaktik; NO-undervisning;

  Sammanfattning : Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år – En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv Syftet med vår studie, inom Pedagogik med didaktisk inriktning C, är att få insikt och ökad förståelse för NO-undervisning i grundskolans tidigare år ur ett lärarperspektiv. Vårt syfte är inspirerat av våra VFU erfarenheter, vilket vi förankrat i relevant litteratur. LÄS MER