Sökning: "Vibeke Devold"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vibeke Devold.

 1. 1. Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen : 6 mödrar om att hjälpa sina barn med ASD med deras personliga hygien

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vibeke Devold; [2018]
  Nyckelord :ADL; ASD; Caregiving; Children; Mothes; Personal Hygiiene; ADL; ASD; Barn; Mödrar; Omvårdnad; Personlig hygien;

  Sammanfattning : Trots att studier visar att personer med autismspektrumdiagnos (ASD) ofta behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien, samt att mödrar till barn med ASD ofta behöver assistera dem i deras aktiviteter i dagliga livet (ADL) saknas det forskning om vad detta stöd faktiskt består av. Syftet med den aktuella studien är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. LÄS MER

 2. 2. Att vara på sin vakt - Elever i gymnasiesärskolan beskriver sina kamratrelationer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Vibeke Devold; [2015-01-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka hur ungdomar i gymnasieskolan med intellektuell funktionsnedsättning samt eventuella tilläggsdiagnoser beskriver sina upplevelser av kamratrelationer. Tolv elever i årskurserna 2 – 4 från gymnasiesärskolans nationella program intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. LÄS MER