Sökning: "Vicky Karazeimbeki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vicky Karazeimbeki.

  1. 1. Det strategiska arbetet kring säkerhet på en nöjespark : En fallstudie om Lisebergs risk- och krishantering

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Emelie Petersson; Nina Wahlström; Vicky Karazeimbeki; [2016]
    Nyckelord :Incident; accident; risk management; crisis management; knowledge management; media management; strategies; organization; Incident; olycka; riskhantering; krishantering; kunskapshantering; mediahantering; strategier; organisation;

    Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en nöjespark i Sverige arbetar med förebyggande risk- och krishantering. Nöjesparken som har undersökts är Liseberg som ligger i Göteborg. En fallstudie på Liseberg har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder och ett deduktivt förhållningssätt. LÄS MER