Sökning: "Vicky Panici"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vicky Panici.

  1. 1. Effekterna av IFRS 16 på detaljhandelsföretag : En flerfallstudie på tre detaljhandelsföretag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Vicky Panici; My Spegel; [2020]
    Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; kapitalisering; detaljhandelsföretag; operationell leasing; finansiell leasing; positiv redovisningsteori; intressentteori; redovisningsval;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how IFRS 16 affect the financial reports and key ratio for Swedish retailers. The aim is to investigate how leasing as an financial solution has affected the retailers accounting choices. LÄS MER