Sökning: "Victor Bohman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Bohman.

  1. 1. (R)evolution - En undersökning om hur 1-1 har påverkat svenskundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Victor Bohman; [2011]
    Nyckelord :IT; IKT; 1-1; svenskundervisning; datorer; konstruktivism; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju; observation;

    Sammanfattning : Många skolor inför allt mer undervisningshjälpmedel baserade på informationsteknik trots att det finns mycket få empiriska resultat för vilka effekter datorer har i undervisningen. Istället präglas argument för 1-1 – att ge en dator till varje elev – ofta av vad skolpolitiker hoppas att datorerna ska bidra med. LÄS MER