Sökning: "Victor Fritzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Fritzson.

  1. 1. Kulturskillnaders påverkan på dotterbolagsstyrning : En jämförelse mellan Stadium Sverige och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Fritzson; Linnea Waninger; [2016]
    Nyckelord :Moderbolag; dotterbolag; Tyskland; Sverige; kontrollmekanismer; centralisering; byråkratiska styrmedel; kulturell kontroll; Hofstede; nationell kultur; detaljhandel;

    Sammanfattning : För svenska företag som har ambitionen att expandera internationellt är Tyskland en av de närmast större marknaderna. Då svenska och tyska marknaden har olika förutsättningar vad gäller politik, lagstiftning, ekonomi samt kultur, ställs företag inför utmaningar när det kommer till hur de bör styra och leda sina tyska dotterbolag. LÄS MER