Sökning: "Victor Ingmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Ingmo.

  1. 1. Grundskola i Mariehäll

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Victor Ingmo; [2013]
    Nyckelord :Mariehäll; Skola; Fritids; Terasshus; Trappa; Programhantering;

    Sammanfattning : SkolanKlassrummenProjektet har till stor del utgått från klassrummen som är skolans i utbildningssyfte viktigaste enhet. I och med att lärarens roll har förändrats från en förmedlande roll bakom katedern till en handledande roll mitt i klassrummet så har önskemålen på klassrummen också förändrats. LÄS MER