Sökning: "Victor Oseghale"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Oseghale.

  1. 1. ”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Victor Oseghale; Sebastian Andersson; [2018-12-14]
    Nyckelord :Fältarbete; Uppsökande arbete; Risk; Kommunikationsteori; Ekologisk systemteori;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. LÄS MER