Sökning: "Victor Rezaii"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Rezaii.

  1. 1. Flerspråkighet : Fritidslärarens arbete med flerspråkighet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :David Hontwedt; Victor Rezaii; [2020]
    Nyckelord :Flerspråkighet; fritidshem; språkutveckling; modersmål; andraspråksinlärning; sociokulturellt perspektiv; dialog och mening; mediering; proximala utvecklingszonen;

    Sammanfattning : Flerspråkighet är ett aktuellt ämne i skolans verksamheter på grund av ökad invandring till Sverige. Flerspråkighet har därav blivit vanligare i samhället och barn i de olika verksamheterna behöver stöd i både sitt första språk men även i deras andraspråk. LÄS MER