Sökning: "Victor Schander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Schander.

  1. 1. Fåmansföretagsreglerna och riskkapitalfonder - Kan en delägares andelar i ett värdepappersförvaltande företag anses vara kvalificerade?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Victor Schander; [2016]
    Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; riskkapitalfonder; värdepappersförvaltning; kvalificerade andelar; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Skatteverket har sedan 2010 drivit ett antal processer mot riskkapitalfonder och dess ägare gällande den förmånliga, asymmetriska utdelning som de åtnjuter, benämnd carried interest. I de inledande processerna försökte skatteverket styra över inkomsten från ett bolag till ett annat och där man ansåg att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara den egentliga mottagaren av ersättningen, trots att fondavtalen stadgade annat. LÄS MER