Sökning: "Victor Wahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Wahlgren.

  1. 1. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Victor Wahlgren; [2021]
    Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

    Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER