Sökning: "Victor Wibeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Wibeck.

  1. 1. SuperBooky- modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Dženan Baždarevic; Daniel Chiniquy Engström; Isabelle Frölich; Jakob Csörgei Gustavsson; Alexandra Lazic; Victor Wibeck; [2015-06-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this report is to give the reader insight into the development of theweb-based accounting application SuperBooky. Accounting is a complex task thatmany beginner entrepreneurs struggle with. The development of this application wastherefore focused on making accounting as convenient and as easy as possible. LÄS MER