Sökning: "Victor Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victor Wiberg.

 1. 1. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 2. 2. Man skola spela! : En enkätstudie om hur gymnasieelevers onlinespelsvanor samvarierar med skolprestation och socialt umgänge

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Wiberg; Victor Lundblad; [2014]
  Nyckelord :Online gaming; Internet Gaming Addiction; Onlinespel; Socialkonstruktivism; Ungdomar; Skola; Socialt umgänge; Korrelationsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : I det moderna samhället har internet och spelande av olika slag som sker genom internet blivit alltmer populära aktiviteter. I takt med den explosionsartade utvecklingen har även problematiskt beteende följt i form av onlinespelsmissbruk, som blivit ett så pass omfattande problem att det idag omnämns som diagnosen ”Internet Gaming Disorder”, IGD. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av CNC-Router

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rickard Sers; Victor Wiberg; [2012]
  Nyckelord :Konstruktion;

  Sammanfattning : AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Centrum för Tillämpade Autonoma Sensorsystem) arbetar med forskning inom autonoma system. Deras stora användningsområden är utveckling av automatiska system till fordonsindustrin samt system till äldrevården. LÄS MER