Sökning: "Victoria Österberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Österberg.

  1. 1. Den största prövningen är att bli fri... : En kvalitativ studie som undersöker vägen ut ur kriminalitet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Susanne Kontio; Victoria Österberg; [2021]
    Nyckelord :kriminalitet; frigivning; kriminalvård; vändpunkt; behandling; utslussning; kriminell karriär;

    Sammanfattning : Syftet med följande studie var att analysera upplevelser om vad som har varit de bidragande orsakerna till att individer med ett kriminellt förflutet valt att upphöra med sitt brottsliga beteende. Med andra ord undersöktes individernas erfarenheter av vändpunkter samt vad frigivningsprocessen kan ha inneburit för individernas möjligheter att upprätthålla en livsstil fri från kriminalitet. LÄS MER