Sökning: "Victoria Eklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victoria Eklund.

 1. 1. Organizational Structure, Communication, and Performance : Relationship to integrated management system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Victoria Löfgren; Aivi Eklund; [2021]
  Nyckelord :Communication; Management System; Organizational Structure; Performance; Quality; Kommunikation; Kvalitet; Ledningssystem; Organisationsstruktur; Prestanda;

  Sammanfattning : The study aims to research factors that impact organizational structure, communication, performance, and if the management system has any significant ability to improve the outcome. The study is a case study of an organization where twenty-five employees were invited to participate in the survey and express how they perceive the management system. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig förskola - ett komplicerat uppdrag? : Förskollärares uppfattningar om likvärdighetsuppdragets socioekonomiska dimension.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Victoria Berg; Julia Eklund; [2020]
  Nyckelord :formuleringar; förskollärare; likvärdighet; socioekonomiska bakgrunder; styrdokument; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka förskollärares uppfattningar om styrdokumentensformuleringar av likvärdighetsuppdraget med fokus på barns socioekonomiska bakgrunder. Studien har en kvalitativ ansats och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, där sex förskollärare medverkade. LÄS MER

 3. 3. Identitet i senmodernitetens kölvatten : En studie om likheter mellan identiteter och personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Victoria Eklund; [2014]
  Nyckelord :Personal branding; identity; modernity; globalization.; Personligt varumärke; identitet; modernitet; globalisering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I dagens samhälle har förändringstakten och ökad individualism inneburit att individen måste ompröva tankar och värderingar utifrån de för tillfället rådande förutsättningarna. En vägledning för att ändå skapa en stabil bild av identiteten är genom personliga varumärken. LÄS MER