Sökning: "Victoria Holstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Holstensson.

  1. 1. Vem bedömer de äldres rätt till särskilt boende? : En kvalitativ innehållsanalys

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Victoria Holstensson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna ansvarat över sina äldre medborgares hälsa och omsorg. Kommunerna har en ganska stor frihet att forma sin verksamhet efter egna förutsättningar. LÄS MER