Sökning: "Victoria Ingered"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Ingered.

  1. 1. Medvetenhet och uppsåt vid allvarlig psykisk störning - En studie om prövningen av uppsåt i mål med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Victoria Ingered; [2011]
    Nyckelord :Medvetenhet; uppsåt; uppsåtsprövning; psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har i alla tider särbehandlats straffrättsligt på ett eller annat sätt. I Sverige sker den särbehandlingen vid påföljdsbestämningen vilket innebär att en allvarligt psykiskt störd lagöverträdare inte ska dömas till fängelse om inte särskilda skäl föreligger. LÄS MER