Sökning: "Victoria Jikander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Jikander.

  1. 1. Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. : En kvalitativ forskningsstudie om likheter och olikheter mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och faktorer som idag anses främjar medarbetarnas psykiska hälsa.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Victoria Jikander; Mårten Larsson; Emelie Panzio; [2019]
    Nyckelord :Motivation; Herzbergs tvåfaktorsteori; mental hälsa; psykisk hälsa; psykisk ohälsa.;

    Sammanfattning : Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och hermeneutisk forskningsdesign. LÄS MER