Sökning: "Victoria Leimalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Leimalm.

  1. 1. Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victoria Leimalm; Micaela Selenius; [2021-09-10]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; cirkulär ekonomi; cirkulära aktiviteter; innehållsanalys;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. LÄS MER