Sökning: "Victoria Persson Miettinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Persson Miettinen.

  1. 1. Patienternas upplevelse efter att de har överlevt ett hjärtstopp -En andra chans.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Julia Boström; Victoria Persson Miettinen; [2019-08-16]
    Nyckelord :Patientupplevelse; hjärtstopp; livssituation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpfunktion och detta är ett livshotande tillstånd där tiden från upptäckt till insats är avgörande för chansen till att överleva. Överlevnadsstatistiken ökar markant, men det behövs kunskap om patientens nya livssituation då ett hjärtstopp kan ge fysiska och emotionella konsekvenser i efterhand. LÄS MER