Sökning: "Victoria Reimer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Reimer.

  1. 1. (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Paulina Ekelund Book; Victoria Pettersson; [2013]
    Nyckelord :Socialitet; Sociala plattformar; Kommunikation; Medierad kommunikation; Interaktivitet; Medierad interaktion; Symbolisk interaktionism; Digital mobilitet; Tid; Rum;

    Sammanfattning : ABSTRAKT (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera. Victoria Pettersson & Paulina Ekelund Book Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp Konst, kultur och kommunikation (K3) Området för Kultur och samhälle Malmö högskola Handledare: Ulrika Sjöberg Examinator: Bo Reimer Vårterminen 2013 Nyckelord: Socialitet, Sociala plattformar, Kommunikation, Medierad kommunikation, Interaktivitet, Medierad interaktion, Symbolisk interaktionism, Digital mobilitet, Tid, Rum. LÄS MER