Sökning: "Victoria Söderqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Söderqvist.

  1. 1. Ekologiskt fotavtryck av metallerna i en smartphone

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Jon Olerud; Niklas Gullström; Niklas Wesslander; Robin Åstrand; Victoria Söderqvist; [2019]
    Nyckelord :Ecological Footprint; MCDA; Smartphone; Sustainability;

    Sammanfattning : This bachelor thesis aims to decide the ecological footprint of a smartphone and examine the ways the production of asmartphone can be improved. This is done by examining the ecological and the social aspects that are related to theproduction of smartphones. LÄS MER