Sökning: "Victoria Selander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Selander.

  1. 1. Självskadehantering – en teoretisk behandlingsmodell : En studie om strategier och hanteringsmetoder vid självskadande beteende hos barn och unga

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Kerstin Winberg; Victoria Selander; Ellen Axelsson; [2015]
    Nyckelord :Självskadebeteende; behandling; interventionsteori;

    Sammanfattning : Det första syftet med denna studie var att genom intervjuer identifiera fungerande strategier för att kunna hantera eller bli fri från självdestruktivt beteende. Det andra syftet med studien var att formulera en idealmodell som teoretiskt sett kan minska benägenheten för självskadande. LÄS MER