Sökning: "Victoria Torgin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Torgin.

  1. 1. Pedagogers uppmuntran till fysiks aktivitet : En kvalitativ interjuvstudie om hur utemiljön och närmiljön används för att stimulera fysisk aktivitet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Victoria Torgin; [2018]
    Nyckelord :Physical activity; motor skills; development of motor skills; neighborhood; outdoor environment.; Fysisk aktivitet; motorik; motorisk utveckling; närmiljö utemiljö.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger upplever att de stimulerar barns fysiska aktivitet på förskolan med fokus på utemiljön. Metoden som användes i denna studie var kvalitativa interjuver där totalt sex pedagoger intervjuades på fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är Reggio Emilia. LÄS MER