Sökning: "Victoria Vigre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Vigre.

  1. 1. Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Victoria Vigre; Åse Jonsson; [2014]
    Nyckelord :basala hygienrutiner; följsamhet; sjuksköterskor; vårdpersonal; handhygien;

    Sammanfattning : Johnsson, Å & Vigre, V. Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse. En litteraturstudie. Examensarbete 15 högskolepoäng. LÄS MER