Sökning: "Victoria Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Victoria Wall.

 1. 1. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta utmanande beteende : En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Wall; Victoria Walldén; [2020]
  Nyckelord :Utmanande beteende; salutogent perspektiv; bemötande; relationer och affektsmitta;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur pedagoger i skolan uppfattar utmanande beteende och vad de ser som framgångsfaktorer i bemötandet av utmanande beteende. Vår utgångspunkt är att i vårt kommande uppdrag som specialpedagoger möter vi ofta den frustration bland pedagoger som kan vara förknippad med utmanande beteende. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Scale Adaptive Simulation (SAS) Turbulence Modelling for CFD-Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraTekniska högskolan

  Författare :Victoria Wahlbom Hellström; Frida Alenius; [2013]
  Nyckelord :CFD; SAS; Scale Adaptive Simulation; CFD; SAS; Scale Adaptive Simulation; CFD; SAS; Scale Adaptive Simulation; CFD; SAS; Scale Adaptive Simulation;

  Sammanfattning : Fluid dynamics simulations generally require large computational recourses in form of computer power and time. There are different methods for simulating fluid flows that are more or less demanding, but also more or less accurate. Two well known computational methods are the Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) and Large Eddy Simulation (LES). LÄS MER

 4. 4. Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Victoria Skogsberg; [2013]
  Nyckelord :atmosphere; mood; spatiality; rooms; interiority; psychical experiences; ghost; absence; images; video installation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner; atmosfär; stämning; rumslighet; rum; interioritet; psykiska upplevelser; ande; frånvaro; bilder; videoinstallation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner;

  Sammanfattning : Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people är en undersökning av min konstnärliga praktik, återkommande teman, idéer och intressen samt bestående influenser. Genom en längre process där jag gick igenom många års samlande av texter, citat, bilder och idéer som har inspirerat och influerat mitt arbete, försökte jag skapa mig en överblick eller förståelse av denna samling och hur den reflekterar min konstnärliga praktik. LÄS MER

 5. 5. Communal Hall in Hackney Wick

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Arshia Ebadi; [2012]
  Nyckelord :London; Hackney; Hackney Wick; Brick; Plaster; Communal Hall; Town Context;

  Sammanfattning : Located in eastern London and beside the Olympic legacy there is this knotty hood, called Hackney Wick. A public realm has been proposed in the London Borough of Hackney local development masterplan for this neighbourhood. LÄS MER