Sökning: "Videotool"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Videotool.

  1. 1. Gränssnittsdesign för videocentrerad online-rådgivning : Utformad efter frågeställarens och rådgivarens olika användarroller

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

    Författare :Erica Nilsson; [2013]
    Nyckelord :Online-counseling; Interface design; Online-communication; Web service; Information films; Videotool; Synchronous communication; Asynchronous communication; iPad; HTML 5; Javascript; Css; Online-rådgivning; Gränssnittsdesign; Kommunikation online; Webbtjänst; Informationsfilmer; Videoverktyg; Synkron kommunikation; Asynkron kommunikation; iPad; HTML 5; Javascript; Css;

    Sammanfattning : Följande arbete är en designstudie som har, utifrån information som tagits fram från litteratur, tidigare undersökningar, intervjuer och personas, utvecklat ett designförslag för en online rådgivningstjänst, som är anpassad efter de olika användarrollerna, frågeställare och rådgivare, utefter den kunskap som användarna har kring ämnet men också av att använda webbtjänsten. Syftet med studien var att ta reda på hur gränssnitten kan utformas för att uppfylla de mål som respektive användarroll har med att använda tjänsten. LÄS MER