Sökning: "Vikhög"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vikhög.

  1. 1. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Thomas Forsberg; [2021]
    Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER