Sökning: "Vikten av att ha en identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Vikten av att ha en identitet.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Vågen in och vägen ut ur missbruket : Blandmissbruk hos män i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dajana Lindkvist; Munira Hassan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter den enhetliga livsstilen. En kvalitativ studie kring Generation Y:s attityd, attraktion och drivkraft gentemot arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erika Klaus; Caroline Thernström Florin; [2017]
  Nyckelord :motivation in workplace; work-life balance; identitet; individualisering; Generation Y; Millennials; workplace engagement; Employer attractiveness och Employer Branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att söka ökad förståelse för vad som driver Generation Y vid val av arbetsgivare och det har vi studerat närmare utifrån två övergripande frågeställningar: Vilka är målgruppens grundläggande attityder till arbetslivet? och Vad attraherar målgruppen vid val av arbetsgivare? För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie, dels med enskilda intervjuer med fyra personer som är relativt nya i arbetslivet, dels genom en fokusgruppintervju med sex personer som är i början av det arbetssökande skedet. Vi valde att avgränsa vår målgrupp till ekonomistuderande vid Lunds Universitet. LÄS MER

 4. 4. "Har du 22 barn som är glada en hel vecka, då gör du något väldigt fel"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Andréa Djurbergh Folkell; [2017]
  Nyckelord :Affekter; Affektuttryck; Känslor; Emotioner; Identitet; Avvikande; Barn; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att studera hur förskollärare upplever att de ser på, bemöter och arbetar med barns olika affektuttryck. Detta för att bidra till en djupare förståelse för hur känslor kan komma till uttryck, kan få möjlighet att komma till uttryck, och hur kompetenser kring affekter kan se ut i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet? : En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Lundkvist; Charlotta Persson; [2017]
  Nyckelord :barnböcker; demokrati; didaktik; förskola; genus; högläsning; jämställdhet; literacy; makt; självständigt subjekt; socialisation; språkutveckling; stereotypa könsroller; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. LÄS MER