Sökning: "Viktor Arnoldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Arnoldsson.

  1. 1. Ungdomars användning och upplevelser av sociala medier i relation till psykisk stress : en kvantitativ undersökning ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Viktor Arnoldsson; Tauland Murati; [2019]
    Nyckelord :Depression; genusperspektiv; identitetsskapande – ungdomskultur; psykisk ohälsa - psykisk stress; sociala medier; sömnsvårigheter; ungdomar; ångest ängslan;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 – 2016 med 100% i åldersgruppen 10 – 17 och med 70% i åldrarna 18 – 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. LÄS MER